INICJATYWA ZAWARCIA PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY Z NASZYMI POPRAWKAMI

Działając w imieniu górniczych central związkowych, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” w dniu 25 maja 2018 R. przesłała na ręce prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (GIPH) Janusza Olszowskiego projekt Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) dla Pracowników Spółek i Zakładów Górniczych.

ZZ „PRZERÓBKA”, jako odpowiedzialna organizacja, która jest zawsze zaangażowana w sprawy pracownicze od razu wniosła do przedłożonego projektu szereg swych uwag i poprawek, które przedstawiamy w całości poniżej.

Nasze uwagi sprowadzają się do trójpodziału płac na dół, przeróbkę i powierzchnię oraz wyjścia na przeciw inicjatywie obywatelskiej 7 godzinnego dobowego czasu pracy, a także wprowadzenia zasady, że dodatek za pracę w porze nocny ma być w jednakowej wysokości bez względu na to, czy praca jest wykonywana pod ziemią, czy na powierzchni.

Również oczekujemy, że ekwiwalent pieniężny – z tytułu zwrot kosztów przejazdu urlopowego należeć winień się każdemu pracownikowi, a ponadto proponujemy, aby w formie załącznika nr 4 do Układu zawarte zostało „Porozumienie w sprawie zasad przyznawania i realizacji prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów oraz innych uprawnionych osób”.

 

Dodaj komentarz